Landsoversikt alle indikatorer

Tallene viser landsgjennomsnittet for 2016. Pilene viser trend i forhold til de to foregående år for landsgjennomsnittet. Velg indikator for mer informasjon.

IndikatorVerdiTrend
Brutto driftsresultat 3,4 %
Netto driftsresultat 3,8 %
Frie inntekter kr 53 174
Langsiktig gjeld 202,0 %
Arbeidskapital 16,7 %
Netto lånegjeld kr 48 108
Utgifter barnehage kr 139 403
Utgifter grunnskole kr 107 328
Utgifter kommunehelse kr 2 514
Utgifter pleie og omsorg kr 16 652
Utgifter sosialtjenesten kr 3 913
Utgifter barnevern kr 8 925
Utgifter administrasjon kr 4 037
Barnehagedekning 91,0 %
Andel spesialundervisning 7,8 %
Legeårsverk 10,6 Stk
Fysioterapiårsverk 9,1 Stk
Hjemmetjeneste 0,0 %
Enerom 95,3 %
Beboere institusjon 13,3 %
Sosialhjelpsmottakere 4,0 %
Barnevernstiltak 4,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier 39,0 km
Kommunalt disponerte boliger 21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern 0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage kr 188 150
Enhetskostnader grunnskole kr 109 098
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn) 14,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester kr 246 364
Enhetskostnader institusjon kr 1 093 650
Årsgebyr vannforsyning kr 3 437
Årsgebyr avløpstjenesten kr 3 837
Årsgebyr avfallstjenesten kr 2 719
Reguleringsplaner 150 Dgr
Kartforretning 48 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km kr 141 615
Motorferdsel utmark 95,0 %
Nybygg i 100-m beltet 85,0 %