Landsoversikt alle indikatorer

Tallene viser landsgjennomsnittet for 2017. Pilene viser trend i forhold til de to foregående år for landsgjennomsnittet. Velg indikator for mer informasjon.

IndikatorVerdiTrend
Brutto driftsresultat 3,0 %
Netto driftsresultat 3,5 %
Frie inntekter kr 54 785
Langsiktig gjeld 200,5 %
Arbeidskapital 17,5 %
Netto lånegjeld kr 50 366
Utgifter barnehage kr 145 339
Utgifter grunnskole kr 110 444
Utgifter kommunehelse kr 2 613
Utgifter pleie og omsorg kr 17 262
Utgifter sosialtjenesten kr 4 111
Utgifter barnevern kr 10 273
Utgifter administrasjon kr 4 164
Barnehagedekning 91,3 %
Andel spesialundervisning 7,8 %
Legeårsverk 11,0 Stk
Fysioterapiårsverk 9,4 Stk
Hjemmetjeneste 0,0 %
Enerom 95,0 %
Beboere institusjon 12,9 %
Sosialhjelpsmottakere 4,0 %
Barnevernstiltak 5,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier 39,0 km
Kommunalt disponerte boliger 21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern 0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage kr 196 886
Enhetskostnader grunnskole kr 112 915
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn) 14,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester kr 254 582
Enhetskostnader institusjon kr 1 128 591
Årsgebyr vannforsyning kr 3 427
Årsgebyr avløpstjenesten kr 3 836
Årsgebyr avfallstjenesten kr 2 715
Reguleringsplaner 0 Dgr
Kartforretning 0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km kr 161 322
Motorferdsel utmark 0,0 %
Nybygg i 100-m beltet 0,0 %