Kontakt oss

Telemarksforsking er et forskningsinstitutt med kunder og prosjekter over hele Norge.

Vi har inngående kjennskap til KOSTRA. Til bruk i analyser har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder tas høyde for forskjeller i utgiftsbehov både for kommuner i mellom og den enkelte kommune fra år til år. Vi baserer oss på til enhver tid oppdaterte delkostnadsnøkler i inntektssystemet - for de syv tjenesteområdene administrasjon, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, barnevern samt sosialtjenester. Bare kontakt oss hvis din kommune måtte ønske en slik utvidet KOSTRA-analyse.

Audun Thorstensen er vår spesielle fagressurs på dette området.