Sør-Varanger

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sør-Varanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,0 %
Netto driftsresultat
-1,6 %
Langsiktig gjeld
268,7 %
Arbeidskapital
21,9 %
Frie inntekter
kr 59 312
Netto lånegjeld
kr 95 990
Utgifter barnehage
kr 133 959
Utgifter grunnskole
kr 159 190
Utgifter kommunehelse
kr 3 193
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 267
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 078
Utgifter barnevern
kr 12 244
Utgifter administrasjon
kr 5 587
Barnehagedekning
95,9 %
Andel spesialundervisning
11,1 %
Legeårsverk
12,3 Stk
Fysioterapiårsverk
13,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,8 %
Beboere institusjon
15,7 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 170 944
Enhetskostnader grunnskole
kr 162 409
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 233 980
Enhetskostnader institusjon
kr 1 369 724
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 619
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 717
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 754
Reguleringsplaner
86 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 77 962
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.