Båtsfjord

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Båtsfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,0 %
Netto driftsresultat
2,3 %
Langsiktig gjeld
252,0 %
Arbeidskapital
9,9 %
Frie inntekter
kr 68 735
Netto lånegjeld
kr 92 190
Utgifter barnehage
kr 120 765
Utgifter grunnskole
kr 145 278
Utgifter kommunehelse
kr 5 498
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 666
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 923
Utgifter barnevern
kr 16 752
Utgifter administrasjon
kr 7 142
Barnehagedekning
87,4 %
Andel spesialundervisning
12,4 %
Legeårsverk
14,4 Stk
Fysioterapiårsverk
10,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
73,7 %
Beboere institusjon
13,2 %
Sosialhjelpsmottakere
6,2 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 162 486
Enhetskostnader grunnskole
kr 157 455
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 291 272
Enhetskostnader institusjon
kr 1 742 294
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 110
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 934
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 531
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 104 705
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.