Nesseby

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nesseby med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,0 %
Netto driftsresultat
-0,8 %
Langsiktig gjeld
218,8 %
Arbeidskapital
24,2 %
Frie inntekter
kr 96 432
Netto lånegjeld
kr 140 435
Utgifter barnehage
kr 181 317
Utgifter grunnskole
kr 154 939
Utgifter kommunehelse
kr 6 626
Utgifter pleie og omsorg
kr 33 501
Utgifter sosialtjenesten
kr 9 939
Utgifter barnevern
kr 11 012
Utgifter administrasjon
kr 15 051
Barnehagedekning
104,9 %
Andel spesialundervisning
13,9 %
Legeårsverk
21,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
73,7 %
Beboere institusjon
17,5 %
Sosialhjelpsmottakere
10,6 %
Barnevernstiltak
12,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
52,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 199 488
Enhetskostnader grunnskole
kr 191 940
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 269 302
Enhetskostnader institusjon
kr 1 468 263
Årsgebyr vannforsyning
kr 7 562
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 514
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 431
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 49 414
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.