Tana

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tana med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,9 %
Netto driftsresultat
1,7 %
Langsiktig gjeld
263,0 %
Arbeidskapital
15,4 %
Frie inntekter
kr 72 638
Netto lånegjeld
kr 123 889
Utgifter barnehage
kr 131 691
Utgifter grunnskole
kr 155 861
Utgifter kommunehelse
kr 4 080
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 593
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 569
Utgifter barnevern
kr 12 532
Utgifter administrasjon
kr 8 963
Barnehagedekning
76,4 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
18,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
61,9 %
Beboere institusjon
6,8 %
Sosialhjelpsmottakere
9,8 %
Barnevernstiltak
6,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
17,0 km
Kommunalt disponerte boliger
46,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 215 404
Enhetskostnader grunnskole
kr 214 465
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 339 898
Enhetskostnader institusjon
kr 1 070 947
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 291
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 314
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 469
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 69 173
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.