Berlevåg

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Berlevåg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,5 %
Netto driftsresultat
0,4 %
Langsiktig gjeld
251,1 %
Arbeidskapital
26,9 %
Frie inntekter
kr 90 343
Netto lånegjeld
kr 135 835
Utgifter barnehage
kr 147 568
Utgifter grunnskole
kr 253 596
Utgifter kommunehelse
kr 8 042
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 537
Utgifter sosialtjenesten
-kr 272
Utgifter barnevern
kr 14 816
Utgifter administrasjon
kr 18 137
Barnehagedekning
89,2 %
Andel spesialundervisning
6,9 %
Legeårsverk
21,4 Stk
Fysioterapiårsverk
5,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
55,6 %
Beboere institusjon
16,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
2,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
31,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 195 758
Enhetskostnader grunnskole
kr 251 803
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 187 120
Enhetskostnader institusjon
kr 1 201 412
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 494
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 270
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 630
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 84 543
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.