Gamvik

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gamvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
256,5 %
Arbeidskapital
6,8 %
Frie inntekter
kr 84 040
Netto lånegjeld
kr 101 491
Utgifter barnehage
kr 122 977
Utgifter grunnskole
kr 193 718
Utgifter kommunehelse
kr 5 546
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 568
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 409
Utgifter barnevern
kr 27 807
Utgifter administrasjon
kr 14 215
Barnehagedekning
72,7 %
Andel spesialundervisning
11,4 %
Legeårsverk
26,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,1 %
Beboere institusjon
16,7 %
Sosialhjelpsmottakere
9,1 %
Barnevernstiltak
16,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 647
Enhetskostnader grunnskole
kr 202 638
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
5,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 309 020
Enhetskostnader institusjon
kr 1 208 750
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 588
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 184
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 167
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 103 042
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.