Lebesby

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lebesby med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
242,3 %
Arbeidskapital
13,6 %
Frie inntekter
kr 89 355
Netto lånegjeld
kr 155 844
Utgifter barnehage
kr 120 902
Utgifter grunnskole
kr 182 173
Utgifter kommunehelse
kr 5 690
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 476
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 191
Utgifter barnevern
kr 17 735
Utgifter administrasjon
kr 15 219
Barnehagedekning
90,2 %
Andel spesialundervisning
10,2 %
Legeårsverk
22,2 Stk
Fysioterapiårsverk
14,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,4 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
6,7 %
Barnevernstiltak
9,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
15,0 km
Kommunalt disponerte boliger
53,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 162 618
Enhetskostnader grunnskole
kr 177 083
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 171 299
Enhetskostnader institusjon
kr 1 479 062
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 312
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 723
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 5 312
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 105 429
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.