Karasjok

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Karasjok med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,2 %
Netto driftsresultat
-3,2 %
Langsiktig gjeld
229,7 %
Arbeidskapital
19,9 %
Frie inntekter
kr 70 400
Netto lånegjeld
kr 51 316
Utgifter barnehage
kr 125 411
Utgifter grunnskole
kr 153 505
Utgifter kommunehelse
kr 4 392
Utgifter pleie og omsorg
kr 24 966
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 086
Utgifter barnevern
kr 10 065
Utgifter administrasjon
kr 8 932
Barnehagedekning
88,4 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
19,3 Stk
Fysioterapiårsverk
8,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
83,3 %
Beboere institusjon
18,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
6,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
22,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 180 049
Enhetskostnader grunnskole
kr 173 070
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 270 907
Enhetskostnader institusjon
kr 1 269 115
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 896
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 016
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 518
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 56 020
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.