Porsanger

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Porsanger med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-3,9 %
Netto driftsresultat
-3,5 %
Langsiktig gjeld
232,1 %
Arbeidskapital
6,1 %
Frie inntekter
kr 63 270
Netto lånegjeld
kr 64 767
Utgifter barnehage
kr 132 148
Utgifter grunnskole
kr 154 295
Utgifter kommunehelse
kr 5 810
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 936
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 835
Utgifter barnevern
kr 16 108
Utgifter administrasjon
kr 8 494
Barnehagedekning
91,5 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
12,6 Stk
Fysioterapiårsverk
17,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,0 %
Beboere institusjon
19,1 %
Sosialhjelpsmottakere
7,3 %
Barnevernstiltak
8,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
49,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 556
Enhetskostnader grunnskole
kr 171 743
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 179 109
Enhetskostnader institusjon
kr 1 455 731
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 693
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 312
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 537
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 122 072
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.