Nordkapp

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nordkapp med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,9 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
254,4 %
Arbeidskapital
-0,9 %
Frie inntekter
kr 66 172
Netto lånegjeld
kr 88 069
Utgifter barnehage
kr 154 553
Utgifter grunnskole
kr 138 994
Utgifter kommunehelse
kr 3 934
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 021
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 437
Utgifter barnevern
kr 11 810
Utgifter administrasjon
kr 7 489
Barnehagedekning
90,2 %
Andel spesialundervisning
12,7 %
Legeårsverk
18,5 Stk
Fysioterapiårsverk
10,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
63,0 %
Beboere institusjon
19,0 %
Sosialhjelpsmottakere
6,0 %
Barnevernstiltak
8,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
23,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 773
Enhetskostnader grunnskole
kr 136 246
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 183 131
Enhetskostnader institusjon
kr 1 342 568
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 238 538
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.