Måsøy

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Måsøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,2 %
Netto driftsresultat
-0,5 %
Langsiktig gjeld
238,5 %
Arbeidskapital
22,2 %
Frie inntekter
kr 84 124
Netto lånegjeld
kr 85 760
Utgifter barnehage
kr 115 021
Utgifter grunnskole
kr 175 225
Utgifter kommunehelse
kr 7 541
Utgifter pleie og omsorg
kr 34 646
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 854
Utgifter barnevern
kr 8 591
Utgifter administrasjon
kr 12 684
Barnehagedekning
83,3 %
Andel spesialundervisning
9,1 %
Legeårsverk
32,5 Stk
Fysioterapiårsverk
8,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
95,8 %
Beboere institusjon
17,5 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
2,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
24,0 km
Kommunalt disponerte boliger
50,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 171 775
Enhetskostnader grunnskole
kr 184 554
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 132 473
Enhetskostnader institusjon
kr 1 291 739
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 870
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 469
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 064
Reguleringsplaner
99 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 147 971
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.