Kvalsund

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvalsund med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,2 %
Netto driftsresultat
1,5 %
Langsiktig gjeld
240,8 %
Arbeidskapital
37,0 %
Frie inntekter
kr 93 584
Netto lånegjeld
kr 107 426
Utgifter barnehage
kr 152 625
Utgifter grunnskole
kr 205 739
Utgifter kommunehelse
kr 6 709
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 603
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 455
Utgifter barnevern
kr 21 649
Utgifter administrasjon
kr 20 357
Barnehagedekning
79,2 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
20,0 Stk
Fysioterapiårsverk
15,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
87,5 %
Beboere institusjon
18,0 %
Sosialhjelpsmottakere
9,3 %
Barnevernstiltak
5,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
49,0 km
Kommunalt disponerte boliger
67,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 229 053
Enhetskostnader grunnskole
kr 232 359
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
4,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 446 128
Enhetskostnader institusjon
kr 1 335 500
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 245
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 700
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 006
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 120 724
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.