Hasvik

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hasvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,1 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
200,1 %
Arbeidskapital
42,1 %
Frie inntekter
kr 91 259
Netto lånegjeld
kr 48 227
Utgifter barnehage
kr 133 865
Utgifter grunnskole
kr 201 441
Utgifter kommunehelse
kr 7 070
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 096
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 242
Utgifter barnevern
kr 39 207
Utgifter administrasjon
kr 14 340
Barnehagedekning
88,5 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
24,3 Stk
Fysioterapiårsverk
10,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
32,7 %
Sosialhjelpsmottakere
11,8 %
Barnevernstiltak
9,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
50,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 174 217
Enhetskostnader grunnskole
kr 211 042
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 209 667
Enhetskostnader institusjon
kr 1 027 130
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 824
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 503
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 351
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 73 905
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.