Loppa

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Loppa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,5 %
Netto driftsresultat
4,1 %
Langsiktig gjeld
180,9 %
Arbeidskapital
31,7 %
Frie inntekter
kr 101 640
Netto lånegjeld
kr 31 549
Utgifter barnehage
kr 146 364
Utgifter grunnskole
kr 251 092
Utgifter kommunehelse
kr 8 191
Utgifter pleie og omsorg
kr 32 793
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 251
Utgifter barnevern
kr 16 154
Utgifter administrasjon
kr 14 172
Barnehagedekning
72,7 %
Andel spesialundervisning
10,6 %
Legeårsverk
36,4 Stk
Fysioterapiårsverk
22,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
94,7 %
Beboere institusjon
22,7 %
Sosialhjelpsmottakere
4,9 %
Barnevernstiltak
0,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
89,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 233 250
Enhetskostnader grunnskole
kr 259 959
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 232 577
Enhetskostnader institusjon
kr 1 356 167
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 223
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 547
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 700
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 124 778
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.