Alta

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Alta med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,3 %
Netto driftsresultat
0,6 %
Langsiktig gjeld
206,5 %
Arbeidskapital
13,6 %
Frie inntekter
kr 60 557
Netto lånegjeld
kr 70 404
Utgifter barnehage
kr 130 609
Utgifter grunnskole
kr 111 142
Utgifter kommunehelse
kr 3 460
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 106
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 932
Utgifter barnevern
kr 9 886
Utgifter administrasjon
kr 3 808
Barnehagedekning
89,9 %
Andel spesialundervisning
8,9 %
Legeårsverk
13,6 Stk
Fysioterapiårsverk
10,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
76,6 %
Beboere institusjon
15,9 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
5,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 597
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 453
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 299 905
Enhetskostnader institusjon
kr 1 601 724
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 811
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 302
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 828
Reguleringsplaner
183 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 154 665
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.