Kautokeino

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kautokeino med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
2,7 %
Langsiktig gjeld
192,4 %
Arbeidskapital
14,1 %
Frie inntekter
kr 75 170
Netto lånegjeld
kr 57 782
Utgifter barnehage
kr 162 097
Utgifter grunnskole
kr 127 142
Utgifter kommunehelse
kr 6 002
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 519
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 492
Utgifter barnevern
kr 10 943
Utgifter administrasjon
kr 10 604
Barnehagedekning
88,6 %
Andel spesialundervisning
10,5 %
Legeårsverk
16,9 Stk
Fysioterapiårsverk
14,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
61,9 %
Beboere institusjon
13,0 %
Sosialhjelpsmottakere
6,9 %
Barnevernstiltak
5,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 192 326
Enhetskostnader grunnskole
kr 148 971
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 321 078
Enhetskostnader institusjon
kr 2 155 714
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 662
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 111
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 830
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 67 577
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.