Hammerfest

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hammerfest med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,0 %
Netto driftsresultat
6,5 %
Langsiktig gjeld
293,1 %
Arbeidskapital
21,1 %
Frie inntekter
kr 60 304
Netto lånegjeld
kr 192 968
Utgifter barnehage
kr 162 779
Utgifter grunnskole
kr 139 408
Utgifter kommunehelse
kr 4 096
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 643
Utgifter sosialtjenesten
kr 5 641
Utgifter barnevern
kr 11 879
Utgifter administrasjon
kr 6 886
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
13,4 %
Legeårsverk
17,2 Stk
Fysioterapiårsverk
7,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,0 %
Sosialhjelpsmottakere
5,8 %
Barnevernstiltak
5,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
29,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 210 810
Enhetskostnader grunnskole
kr 141 962
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,9 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 237 566
Enhetskostnader institusjon
kr 1 559 160
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 286
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 746
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 874
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 237 800
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.