Vadsø

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vadsø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
7,1 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
282,4 %
Arbeidskapital
19,2 %
Frie inntekter
kr 61 063
Netto lånegjeld
kr 144 842
Utgifter barnehage
kr 126 940
Utgifter grunnskole
kr 118 139
Utgifter kommunehelse
kr 3 909
Utgifter pleie og omsorg
kr 17 229
Utgifter sosialtjenesten
kr 9 255
Utgifter barnevern
kr 21 054
Utgifter administrasjon
kr 6 497
Barnehagedekning
94,0 %
Andel spesialundervisning
4,7 %
Legeårsverk
16,6 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
51,9 %
Beboere institusjon
5,1 %
Sosialhjelpsmottakere
8,3 %
Barnevernstiltak
6,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
43,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 169 300
Enhetskostnader grunnskole
kr 120 253
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 274 717
Enhetskostnader institusjon
kr 1 314 950
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 94 797
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.