Vardø

Finnmark

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Vardø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,8 %
Netto driftsresultat
4,5 %
Langsiktig gjeld
331,4 %
Arbeidskapital
32,7 %
Frie inntekter
kr 72 414
Netto lånegjeld
kr 148 737
Utgifter barnehage
kr 133 500
Utgifter grunnskole
kr 142 099
Utgifter kommunehelse
kr 4 245
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 400
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 263
Utgifter barnevern
kr 16 844
Utgifter administrasjon
kr 7 167
Barnehagedekning
93,9 %
Andel spesialundervisning
15,1 %
Legeårsverk
23,6 Stk
Fysioterapiårsverk
9,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,2 %
Beboere institusjon
14,3 %
Sosialhjelpsmottakere
7,9 %
Barnevernstiltak
7,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 177 828
Enhetskostnader grunnskole
kr 153 118
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 117 736
Enhetskostnader institusjon
kr 1 181 455
Årsgebyr vannforsyning
kr 0
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 0
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 0
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 15 778
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.