Kvænangen

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvænangen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,0 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
273,3 %
Arbeidskapital
31,0 %
Frie inntekter
kr 91 145
Netto lånegjeld
kr 107 883
Utgifter barnehage
kr 156 804
Utgifter grunnskole
kr 200 658
Utgifter kommunehelse
kr 6 442
Utgifter pleie og omsorg
kr 39 377
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 520
Utgifter barnevern
kr 18 676
Utgifter administrasjon
kr 10 975
Barnehagedekning
96,4 %
Andel spesialundervisning
10,1 %
Legeårsverk
19,6 Stk
Fysioterapiårsverk
24,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
84,0 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
9,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
61,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 189 667
Enhetskostnader grunnskole
kr 189 335
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 292 500
Enhetskostnader institusjon
kr 1 406 750
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 871
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 000
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 270
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 85 078
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.