Nordreisa

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Nordreisa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,3 %
Netto driftsresultat
3,0 %
Langsiktig gjeld
253,9 %
Arbeidskapital
11,5 %
Frie inntekter
kr 59 785
Netto lånegjeld
kr 83 495
Utgifter barnehage
kr 133 774
Utgifter grunnskole
kr 100 978
Utgifter kommunehelse
kr 3 539
Utgifter pleie og omsorg
kr 20 940
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 048
Utgifter barnevern
kr 11 414
Utgifter administrasjon
kr 6 898
Barnehagedekning
91,7 %
Andel spesialundervisning
12,4 %
Legeårsverk
12,9 Stk
Fysioterapiårsverk
12,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
87,5 %
Beboere institusjon
17,2 %
Sosialhjelpsmottakere
6,4 %
Barnevernstiltak
9,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
8,0 km
Kommunalt disponerte boliger
46,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 173 272
Enhetskostnader grunnskole
kr 138 266
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 270 840
Enhetskostnader institusjon
kr 967 717
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 347
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 312
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 270
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 92 065
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.