Skjervøy

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skjervøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,4 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
240,9 %
Arbeidskapital
10,0 %
Frie inntekter
kr 65 569
Netto lånegjeld
kr 89 243
Utgifter barnehage
kr 143 811
Utgifter grunnskole
kr 138 025
Utgifter kommunehelse
kr 3 158
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 725
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 442
Utgifter barnevern
kr 15 021
Utgifter administrasjon
kr 7 862
Barnehagedekning
86,6 %
Andel spesialundervisning
17,9 %
Legeårsverk
14,5 Stk
Fysioterapiårsverk
14,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
97,1 %
Beboere institusjon
13,4 %
Sosialhjelpsmottakere
5,1 %
Barnevernstiltak
12,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
41,0 km
Kommunalt disponerte boliger
61,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 183 063
Enhetskostnader grunnskole
kr 155 221
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 233 148
Enhetskostnader institusjon
kr 899 000
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 180
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 400
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 270
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 304 579
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.