Kåfjord

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kåfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,4 %
Netto driftsresultat
3,1 %
Langsiktig gjeld
265,5 %
Arbeidskapital
7,0 %
Frie inntekter
kr 73 279
Netto lånegjeld
kr 99 583
Utgifter barnehage
kr 139 810
Utgifter grunnskole
kr 161 926
Utgifter kommunehelse
kr 3 554
Utgifter pleie og omsorg
kr 28 025
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 910
Utgifter barnevern
kr 8 318
Utgifter administrasjon
kr 10 798
Barnehagedekning
82,0 %
Andel spesialundervisning
15,8 %
Legeårsverk
17,0 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
96,7 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
3,7 %
Barnevernstiltak
5,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
1,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 194 293
Enhetskostnader grunnskole
kr 227 770
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 216 582
Enhetskostnader institusjon
kr 1 180 414
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 749
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 144
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 270
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 550
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.