Storfjord

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Storfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,5 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
247,8 %
Arbeidskapital
35,4 %
Frie inntekter
kr 76 464
Netto lånegjeld
kr 93 018
Utgifter barnehage
kr 160 630
Utgifter grunnskole
kr 155 967
Utgifter kommunehelse
kr 3 884
Utgifter pleie og omsorg
kr 26 356
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 595
Utgifter barnevern
kr 10 865
Utgifter administrasjon
kr 9 879
Barnehagedekning
83,6 %
Andel spesialundervisning
13,5 %
Legeårsverk
16,2 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,4 %
Sosialhjelpsmottakere
5,5 %
Barnevernstiltak
11,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
5,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 231 075
Enhetskostnader grunnskole
kr 162 674
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 236 000
Enhetskostnader institusjon
kr 1 507 778
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 783
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 5 348
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 270
Reguleringsplaner
110 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 123 732
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.