Lyngen

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lyngen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,8 %
Netto driftsresultat
2,1 %
Langsiktig gjeld
316,5 %
Arbeidskapital
33,5 %
Frie inntekter
kr 75 319
Netto lånegjeld
kr 156 015
Utgifter barnehage
kr 155 140
Utgifter grunnskole
kr 174 290
Utgifter kommunehelse
kr 7 036
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 964
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 005
Utgifter barnevern
kr 7 596
Utgifter administrasjon
kr 10 214
Barnehagedekning
84,2 %
Andel spesialundervisning
12,4 %
Legeårsverk
24,9 Stk
Fysioterapiårsverk
14,9 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,3 %
Beboere institusjon
11,1 %
Sosialhjelpsmottakere
4,0 %
Barnevernstiltak
3,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
42,0 km
Kommunalt disponerte boliger
31,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 216 333
Enhetskostnader grunnskole
kr 178 512
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,8 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 243 005
Enhetskostnader institusjon
kr 1 169 792
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 055
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 225
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 270
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 119 744
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.