Karlsøy

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Karlsøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,8 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
265,0 %
Arbeidskapital
14,7 %
Frie inntekter
kr 73 704
Netto lånegjeld
kr 98 747
Utgifter barnehage
kr 156 069
Utgifter grunnskole
kr 168 045
Utgifter kommunehelse
kr 4 479
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 795
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 565
Utgifter barnevern
kr 16 686
Utgifter administrasjon
kr 12 527
Barnehagedekning
93,1 %
Andel spesialundervisning
12,4 %
Legeårsverk
17,7 Stk
Fysioterapiårsverk
13,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
18,1 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
30,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,6 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 196 901
Enhetskostnader grunnskole
kr 185 960
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
8,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 257 397
Enhetskostnader institusjon
kr 1 072 929
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 985
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 790
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 993
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 126 387
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.