Balsfjord

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Balsfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,2 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
242,1 %
Arbeidskapital
13,3 %
Frie inntekter
kr 61 734
Netto lånegjeld
kr 69 914
Utgifter barnehage
kr 145 028
Utgifter grunnskole
kr 146 802
Utgifter kommunehelse
kr 2 947
Utgifter pleie og omsorg
kr 25 010
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 396
Utgifter barnevern
kr 12 028
Utgifter administrasjon
kr 5 528
Barnehagedekning
90,0 %
Andel spesialundervisning
13,7 %
Legeårsverk
15,9 Stk
Fysioterapiårsverk
10,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
89,0 %
Beboere institusjon
16,9 %
Sosialhjelpsmottakere
2,8 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,7 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 200 225
Enhetskostnader grunnskole
kr 156 463
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 219 028
Enhetskostnader institusjon
kr 1 139 654
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 180
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 120
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 730
Reguleringsplaner
145 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 135 804
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.