Lenvik

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lenvik med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,7 %
Netto driftsresultat
0,3 %
Langsiktig gjeld
224,6 %
Arbeidskapital
3,5 %
Frie inntekter
kr 60 380
Netto lånegjeld
kr 92 670
Utgifter barnehage
kr 151 735
Utgifter grunnskole
kr 120 843
Utgifter kommunehelse
kr 3 373
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 655
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 364
Utgifter barnevern
kr 8 939
Utgifter administrasjon
kr 4 557
Barnehagedekning
92,4 %
Andel spesialundervisning
11,3 %
Legeårsverk
13,3 Stk
Fysioterapiårsverk
11,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
92,0 %
Beboere institusjon
17,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
6,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
27,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 207 540
Enhetskostnader grunnskole
kr 133 451
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 275 528
Enhetskostnader institusjon
kr 1 069 560
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 387
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 636
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 774
Reguleringsplaner
35 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 165 244
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.