Berg

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Berg med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,3 %
Netto driftsresultat
3,5 %
Langsiktig gjeld
93,0 %
Arbeidskapital
18,7 %
Frie inntekter
kr 78 392
Netto lånegjeld
kr 102 630
Utgifter barnehage
kr 160 574
Utgifter grunnskole
kr 138 102
Utgifter kommunehelse
kr 5 902
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 016
Utgifter sosialtjenesten
kr 6 146
Utgifter barnevern
kr 19 970
Utgifter administrasjon
kr 14 144
Barnehagedekning
87,2 %
Andel spesialundervisning
12,2 %
Legeårsverk
0,0 Stk
Fysioterapiårsverk
0,0 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
25,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,9 %
Barnevernstiltak
9,0 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
47,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
3,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 205 854
Enhetskostnader grunnskole
kr 189 413
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 212 488
Enhetskostnader institusjon
kr 763 700
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 358
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 4 772
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 000
Reguleringsplaner
49 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 261 182
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.