Torsken

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Torsken med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
32,1 %
Netto driftsresultat
31,3 %
Langsiktig gjeld
171,7 %
Arbeidskapital
29,8 %
Frie inntekter
kr 88 410
Netto lånegjeld
kr 79 627
Utgifter barnehage
kr 163 614
Utgifter grunnskole
kr 168 695
Utgifter kommunehelse
kr 4 975
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 166
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 895
Utgifter barnevern
kr 9 047
Utgifter administrasjon
-kr 30 826
Barnehagedekning
84,1 %
Andel spesialundervisning
8,3 %
Legeårsverk
30,4 Stk
Fysioterapiårsverk
13,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,5 %
Beboere institusjon
31,1 %
Sosialhjelpsmottakere
3,8 %
Barnevernstiltak
9,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
32,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 225 973
Enhetskostnader grunnskole
kr 191 053
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
5,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 104 444
Enhetskostnader institusjon
kr 881 724
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 000
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 058
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 257
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 149 583
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.