Tranøy

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tranøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,4 %
Netto driftsresultat
2,0 %
Langsiktig gjeld
157,7 %
Arbeidskapital
5,7 %
Frie inntekter
kr 78 296
Netto lånegjeld
kr 68 677
Utgifter barnehage
kr 148 906
Utgifter grunnskole
kr 155 363
Utgifter kommunehelse
kr 4 893
Utgifter pleie og omsorg
kr 30 249
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 023
Utgifter barnevern
kr 9 598
Utgifter administrasjon
kr 9 650
Barnehagedekning
84,4 %
Andel spesialundervisning
16,3 %
Legeårsverk
13,1 Stk
Fysioterapiårsverk
6,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
6,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
55,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 191 589
Enhetskostnader grunnskole
kr 160 320
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
7,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 300 622
Enhetskostnader institusjon
kr 1 012 385
Årsgebyr vannforsyning
kr 4 420
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 830
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 650
Reguleringsplaner
104 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 77 397
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.