Dyrøy

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Dyrøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-1,6 %
Netto driftsresultat
-0,5 %
Langsiktig gjeld
262,1 %
Arbeidskapital
6,7 %
Frie inntekter
kr 81 846
Netto lånegjeld
kr 102 726
Utgifter barnehage
kr 129 510
Utgifter grunnskole
kr 136 785
Utgifter kommunehelse
kr 5 762
Utgifter pleie og omsorg
kr 29 831
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 917
Utgifter barnevern
kr 11 641
Utgifter administrasjon
kr 11 274
Barnehagedekning
85,7 %
Andel spesialundervisning
4,1 %
Legeårsverk
17,6 Stk
Fysioterapiårsverk
17,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
19,7 %
Sosialhjelpsmottakere
2,9 %
Barnevernstiltak
7,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
45,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 181 881
Enhetskostnader grunnskole
kr 149 171
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 271 730
Enhetskostnader institusjon
kr 989 280
Årsgebyr vannforsyning
kr 5 298
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 6 934
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 130
Reguleringsplaner
170 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 140 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.