Sørreisa

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sørreisa med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,4 %
Netto driftsresultat
2,9 %
Langsiktig gjeld
241,1 %
Arbeidskapital
15,5 %
Frie inntekter
kr 58 896
Netto lånegjeld
kr 63 841
Utgifter barnehage
kr 145 308
Utgifter grunnskole
kr 118 995
Utgifter kommunehelse
kr 3 248
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 469
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 183
Utgifter barnevern
kr 7 301
Utgifter administrasjon
kr 5 459
Barnehagedekning
87,9 %
Andel spesialundervisning
10,8 %
Legeårsverk
17,9 Stk
Fysioterapiårsverk
7,7 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
9,9 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
5,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
14,0 km
Kommunalt disponerte boliger
0,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 932
Enhetskostnader grunnskole
kr 121 300
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 371 920
Enhetskostnader institusjon
kr 1 062 571
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 465
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 585
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 464
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 168 591
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.