Målselv

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Målselv med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-0,9 %
Netto driftsresultat
-1,0 %
Langsiktig gjeld
223,9 %
Arbeidskapital
12,0 %
Frie inntekter
kr 57 132
Netto lånegjeld
kr 70 894
Utgifter barnehage
kr 129 911
Utgifter grunnskole
kr 128 397
Utgifter kommunehelse
kr 4 129
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 483
Utgifter sosialtjenesten
kr 1 865
Utgifter barnevern
kr 12 875
Utgifter administrasjon
kr 5 505
Barnehagedekning
96,9 %
Andel spesialundervisning
11,7 %
Legeårsverk
15,0 Stk
Fysioterapiårsverk
8,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,4 %
Sosialhjelpsmottakere
2,3 %
Barnevernstiltak
9,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
13,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 165 690
Enhetskostnader grunnskole
kr 134 742
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 216 401
Enhetskostnader institusjon
kr 1 340 460
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 459
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 676
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 696
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 85 699
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.