Salangen

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Salangen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,9 %
Netto driftsresultat
4,6 %
Langsiktig gjeld
208,8 %
Arbeidskapital
10,1 %
Frie inntekter
kr 64 845
Netto lånegjeld
kr 128 943
Utgifter barnehage
kr 156 053
Utgifter grunnskole
kr 138 416
Utgifter kommunehelse
kr 5 408
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 669
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 718
Utgifter barnevern
kr 57 444
Utgifter administrasjon
kr 7 235
Barnehagedekning
100,0 %
Andel spesialundervisning
11,2 %
Legeårsverk
23,4 Stk
Fysioterapiårsverk
18,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
11,6 %
Sosialhjelpsmottakere
5,6 %
Barnevernstiltak
16,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
4,0 km
Kommunalt disponerte boliger
58,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 469
Enhetskostnader grunnskole
kr 139 544
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,5 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 446 293
Enhetskostnader institusjon
kr 1 314 750
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 936
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 984
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 600
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 111 522
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.