Bardu

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bardu med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,3 %
Netto driftsresultat
0,3 %
Langsiktig gjeld
220,7 %
Arbeidskapital
18,1 %
Frie inntekter
kr 59 527
Netto lånegjeld
kr 85 995
Utgifter barnehage
kr 157 161
Utgifter grunnskole
kr 142 265
Utgifter kommunehelse
kr 5 186
Utgifter pleie og omsorg
kr 19 819
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 923
Utgifter barnevern
kr 11 453
Utgifter administrasjon
kr 6 198
Barnehagedekning
94,2 %
Andel spesialundervisning
7,8 %
Legeårsverk
17,1 Stk
Fysioterapiårsverk
7,5 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
13,8 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
6,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
10,0 km
Kommunalt disponerte boliger
26,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
2,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 206 162
Enhetskostnader grunnskole
kr 143 631
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 269 246
Enhetskostnader institusjon
kr 1 213 512
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 615
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 660
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 860
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 100 212
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.