Lavangen

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Lavangen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
3,4 %
Langsiktig gjeld
194,9 %
Arbeidskapital
24,7 %
Frie inntekter
kr 88 633
Netto lånegjeld
kr 76 811
Utgifter barnehage
kr 171 281
Utgifter grunnskole
kr 162 887
Utgifter kommunehelse
kr 5 746
Utgifter pleie og omsorg
kr 23 532
Utgifter sosialtjenesten
kr 10 599
Utgifter barnevern
kr 29 269
Utgifter administrasjon
kr 12 657
Barnehagedekning
91,2 %
Andel spesialundervisning
13,8 %
Legeårsverk
28,3 Stk
Fysioterapiårsverk
9,8 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
20,5 %
Sosialhjelpsmottakere
6,5 %
Barnevernstiltak
7,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
19,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 462
Enhetskostnader grunnskole
kr 168 942
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 229 466
Enhetskostnader institusjon
kr 962 619
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 935
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 374
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 009
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 102 706
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.