Gratangen

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Gratangen med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,2 %
Netto driftsresultat
1,8 %
Langsiktig gjeld
211,2 %
Arbeidskapital
6,7 %
Frie inntekter
kr 79 805
Netto lånegjeld
kr 89 566
Utgifter barnehage
kr 166 377
Utgifter grunnskole
kr 158 491
Utgifter kommunehelse
kr 5 516
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 705
Utgifter sosialtjenesten
kr 4 467
Utgifter barnevern
-kr 5 478
Utgifter administrasjon
kr 13 186
Barnehagedekning
69,8 %
Andel spesialundervisning
12,5 %
Legeårsverk
15,2 Stk
Fysioterapiårsverk
13,1 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
15,5 %
Sosialhjelpsmottakere
7,2 %
Barnevernstiltak
8,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
18,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 233 750
Enhetskostnader grunnskole
kr 189 645
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
6,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 291 609
Enhetskostnader institusjon
kr 847 304
Årsgebyr vannforsyning
kr 6 921
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 607
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 4 426
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 131 000
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.