Ibestad

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Ibestad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
3,1 %
Netto driftsresultat
2,5 %
Langsiktig gjeld
270,4 %
Arbeidskapital
11,5 %
Frie inntekter
kr 77 741
Netto lånegjeld
kr 117 993
Utgifter barnehage
kr 163 244
Utgifter grunnskole
kr 172 423
Utgifter kommunehelse
kr 5 325
Utgifter pleie og omsorg
kr 31 201
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 519
Utgifter barnevern
kr 12 130
Utgifter administrasjon
kr 10 723
Barnehagedekning
91,1 %
Andel spesialundervisning
7,9 %
Legeårsverk
15,8 Stk
Fysioterapiårsverk
7,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
17,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
21,1 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
49,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 213 878
Enhetskostnader grunnskole
kr 181 731
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
5,1 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 182 835
Enhetskostnader institusjon
kr 1 069 393
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 156
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 912
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 265
Reguleringsplaner
26 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 120 759
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.