Skånland

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Skånland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
11,8 %
Netto driftsresultat
12,3 %
Langsiktig gjeld
204,0 %
Arbeidskapital
15,6 %
Frie inntekter
kr 67 191
Netto lånegjeld
kr 86 550
Utgifter barnehage
kr 183 384
Utgifter grunnskole
kr 139 939
Utgifter kommunehelse
kr 3 206
Utgifter pleie og omsorg
kr 27 104
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 923
Utgifter barnevern
kr 14 394
Utgifter administrasjon
kr 5 270
Barnehagedekning
100,8 %
Andel spesialundervisning
5,3 %
Legeårsverk
17,2 Stk
Fysioterapiårsverk
10,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
89,3 %
Beboere institusjon
23,2 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
4,5 %
Sykkel-, gangveier/turstier
7,0 km
Kommunalt disponerte boliger
25,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,1 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 228 207
Enhetskostnader grunnskole
kr 136 971
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 218 850
Enhetskostnader institusjon
kr 876 589
Årsgebyr vannforsyning
kr 7 226
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 409
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 850
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 89 200
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.