Kvæfjord

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Kvæfjord med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
4,1 %
Netto driftsresultat
4,6 %
Langsiktig gjeld
267,8 %
Arbeidskapital
5,3 %
Frie inntekter
kr 68 851
Netto lånegjeld
kr 49 822
Utgifter barnehage
kr 128 438
Utgifter grunnskole
kr 147 431
Utgifter kommunehelse
kr 5 252
Utgifter pleie og omsorg
kr 56 514
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 393
Utgifter barnevern
kr 19 205
Utgifter administrasjon
kr 7 942
Barnehagedekning
89,1 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
16,9 Stk
Fysioterapiårsverk
21,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
100,0 %
Beboere institusjon
20,3 %
Sosialhjelpsmottakere
5,4 %
Barnevernstiltak
7,7 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
41,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 171 549
Enhetskostnader grunnskole
kr 153 911
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 604 355
Enhetskostnader institusjon
kr 1 126 486
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 659
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 106
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 780
Reguleringsplaner
132 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 143 727
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.