Harstad

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Harstad med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
5,2 %
Netto driftsresultat
4,0 %
Langsiktig gjeld
252,6 %
Arbeidskapital
14,2 %
Frie inntekter
kr 54 478
Netto lånegjeld
kr 95 143
Utgifter barnehage
kr 136 875
Utgifter grunnskole
kr 112 215
Utgifter kommunehelse
kr 2 686
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 741
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 332
Utgifter barnevern
kr 10 324
Utgifter administrasjon
kr 3 944
Barnehagedekning
96,0 %
Andel spesialundervisning
6,2 %
Legeårsverk
12,5 Stk
Fysioterapiårsverk
12,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
93,6 %
Beboere institusjon
13,4 %
Sosialhjelpsmottakere
3,5 %
Barnevernstiltak
4,6 %
Sykkel-, gangveier/turstier
11,0 km
Kommunalt disponerte boliger
21,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
1,2 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 188 866
Enhetskostnader grunnskole
kr 114 943
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,7 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 229 356
Enhetskostnader institusjon
kr 1 052 172
Årsgebyr vannforsyning
kr 3 414
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 565
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 867
Reguleringsplaner
105 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 325 581
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.