Tromsø

Troms

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Tromsø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
1,8 %
Netto driftsresultat
1,2 %
Langsiktig gjeld
228,6 %
Arbeidskapital
0,4 %
Frie inntekter
kr 50 398
Netto lånegjeld
kr 84 245
Utgifter barnehage
kr 156 789
Utgifter grunnskole
kr 104 895
Utgifter kommunehelse
kr 2 198
Utgifter pleie og omsorg
kr 16 454
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 180
Utgifter barnevern
kr 9 275
Utgifter administrasjon
kr 3 523
Barnehagedekning
96,3 %
Andel spesialundervisning
9,7 %
Legeårsverk
11,9 Stk
Fysioterapiårsverk
9,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
85,8 %
Beboere institusjon
14,6 %
Sosialhjelpsmottakere
3,6 %
Barnevernstiltak
3,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
2,0 km
Kommunalt disponerte boliger
16,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,9 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 193 981
Enhetskostnader grunnskole
kr 111 978
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
14,4 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 344 055
Enhetskostnader institusjon
kr 1 283 794
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 381
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 851
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 906
Reguleringsplaner
263 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 282 535
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.