Andøy

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Andøy med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,0 %
Netto driftsresultat
1,6 %
Langsiktig gjeld
251,6 %
Arbeidskapital
25,1 %
Frie inntekter
kr 59 831
Netto lånegjeld
kr 60 388
Utgifter barnehage
kr 153 826
Utgifter grunnskole
kr 123 844
Utgifter kommunehelse
kr 3 452
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 743
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 035
Utgifter barnevern
kr 10 714
Utgifter administrasjon
kr 6 121
Barnehagedekning
91,8 %
Andel spesialundervisning
12,0 %
Legeårsverk
12,8 Stk
Fysioterapiårsverk
14,3 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,1 %
Beboere institusjon
9,5 %
Sosialhjelpsmottakere
0,0 %
Barnevernstiltak
4,2 %
Sykkel-, gangveier/turstier
0,0 km
Kommunalt disponerte boliger
35,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 980
Enhetskostnader grunnskole
kr 164 127
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
9,0 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 187 791
Enhetskostnader institusjon
kr 990 111
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 570
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 613
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 854
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 68 602
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.