Sortland

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Sortland med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
2,0 %
Netto driftsresultat
2,2 %
Langsiktig gjeld
206,4 %
Arbeidskapital
7,8 %
Frie inntekter
kr 55 350
Netto lånegjeld
kr 73 554
Utgifter barnehage
kr 147 033
Utgifter grunnskole
kr 118 862
Utgifter kommunehelse
kr 2 423
Utgifter pleie og omsorg
kr 18 807
Utgifter sosialtjenesten
kr 7 835
Utgifter barnevern
kr 8 666
Utgifter administrasjon
kr 5 193
Barnehagedekning
98,9 %
Andel spesialundervisning
8,7 %
Legeårsverk
13,8 Stk
Fysioterapiårsverk
12,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,6 %
Beboere institusjon
11,8 %
Sosialhjelpsmottakere
5,0 %
Barnevernstiltak
6,8 %
Sykkel-, gangveier/turstier
9,0 km
Kommunalt disponerte boliger
33,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,0 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 186 341
Enhetskostnader grunnskole
kr 126 512
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,6 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 185 710
Enhetskostnader institusjon
kr 1 026 582
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 197
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 076
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 683
Reguleringsplaner
60 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 142 677
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.