Øksnes

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Øksnes med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,0 %
Netto driftsresultat
-0,1 %
Langsiktig gjeld
259,8 %
Arbeidskapital
5,9 %
Frie inntekter
kr 58 521
Netto lånegjeld
kr 64 770
Utgifter barnehage
kr 142 026
Utgifter grunnskole
kr 124 080
Utgifter kommunehelse
kr 2 713
Utgifter pleie og omsorg
kr 21 826
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 080
Utgifter barnevern
kr 8 421
Utgifter administrasjon
kr 5 482
Barnehagedekning
87,2 %
Andel spesialundervisning
13,9 %
Legeårsverk
17,2 Stk
Fysioterapiårsverk
14,2 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,1 %
Beboere institusjon
15,6 %
Sosialhjelpsmottakere
4,5 %
Barnevernstiltak
3,4 %
Sykkel-, gangveier/turstier
20,0 km
Kommunalt disponerte boliger
19,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 202 020
Enhetskostnader grunnskole
kr 131 935
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
11,3 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 213 437
Enhetskostnader institusjon
kr 1 053 235
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 715
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 2 123
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 3 208
Reguleringsplaner
143 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 938
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.