Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Bø med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
-2,6 %
Netto driftsresultat
-0,2 %
Langsiktig gjeld
256,4 %
Arbeidskapital
-2,4 %
Frie inntekter
kr 68 642
Netto lånegjeld
kr 89 452
Utgifter barnehage
kr 146 313
Utgifter grunnskole
kr 163 183
Utgifter kommunehelse
kr 3 494
Utgifter pleie og omsorg
kr 33 526
Utgifter sosialtjenesten
kr 3 754
Utgifter barnevern
kr 15 748
Utgifter administrasjon
kr 8 263
Barnehagedekning
97,0 %
Andel spesialundervisning
14,8 %
Legeårsverk
18,2 Stk
Fysioterapiårsverk
11,6 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
98,1 %
Beboere institusjon
14,5 %
Sosialhjelpsmottakere
8,8 %
Barnevernstiltak
6,9 %
Sykkel-, gangveier/turstier
99,0 km
Kommunalt disponerte boliger
38,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,4 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 184 433
Enhetskostnader grunnskole
kr 165 399
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
12,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 222 260
Enhetskostnader institusjon
kr 1 171 667
Årsgebyr vannforsyning
kr 1 670
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 1 466
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 563
Reguleringsplaner
0 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 131 843
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.