Hadsel

Nordland

KOSTRA-tall for 2017.

Sammenlign Hadsel med andre kommuner

Indikator Verdi Trend
Brutto driftsresultat
0,2 %
Netto driftsresultat
0,6 %
Langsiktig gjeld
212,1 %
Arbeidskapital
1,1 %
Frie inntekter
kr 56 027
Netto lånegjeld
kr 56 503
Utgifter barnehage
kr 151 426
Utgifter grunnskole
kr 129 029
Utgifter kommunehelse
kr 3 410
Utgifter pleie og omsorg
kr 22 446
Utgifter sosialtjenesten
kr 2 706
Utgifter barnevern
kr 13 070
Utgifter administrasjon
kr 4 575
Barnehagedekning
96,2 %
Andel spesialundervisning
10,9 %
Legeårsverk
16,5 Stk
Fysioterapiårsverk
12,4 Stk
Hjemmetjeneste
0,0 %
Enerom
86,5 %
Beboere institusjon
11,3 %
Sosialhjelpsmottakere
4,6 %
Barnevernstiltak
6,3 %
Sykkel-, gangveier/turstier
6,0 km
Kommunalt disponerte boliger
28,0 Stk
Årsverk brann- og ulykkesvern
0,5 Stk
Enhetskostnader barnehage
kr 209 327
Enhetskostnader grunnskole
kr 130 220
Gruppestørrelse (8.-10. årstrinn)
10,2 Stk
Enhetskostnader hjemmetjenester
kr 334 794
Enhetskostnader institusjon
kr 881 921
Årsgebyr vannforsyning
kr 2 361
Årsgebyr avløpstjenesten
kr 3 124
Årsgebyr avfallstjenesten
kr 2 911
Reguleringsplaner
75 Dgr
Kartforretning
0 Dgr
Kommunal vei og gate pr.km
kr 88 500
Motorferdsel utmark
0,0 %
Nybygg i 100-m beltet
0,0 %

Forklaring

Det første symbolet viser trend i forhold til de to foregående år for kommunen. Det andre symbolet viser sammenligningen med landsgjennomsnittet.

Pil opp = høyere enn landsgjennomsnittet.

Pil ned = lavere enn landsgjennomsnittet.

Strek = likt med landsgjennomsnittet, eller tall mangler.